کلینیک اسلامی

خانه سایر بیماری ها

ورم های سرطانی و غده های بدخیم

عرق کردن زیاد دست و پا

سخت جان دادن

خواب رفتن دست و پا

تشنگی زیاد

بی خوابی

بطلان سحر یا جادو