کلینیک اسلامی

خانه مقالات

با دهان باز بخوابید

خوابیدن با دهان بسته مانع خروج بخارات سینه و موجب خرابی دندان و تورم صورت می شود.

سبزی عقل

خرفه انسان را باوقار می کند.

ماهی زیاد نخورید

خوردن ماهی یک بار در ماه کافی است.