با دهان باز بخوابید

خوابیدن با دهان بسته مانع خروج بخارات سینه و موجب خرابی دندان و تورم صورت می شود.